Oordeel van de rechter

Werd u gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen? Neem dan zo snel mogelijk contact op zodat we samen uw dossier kunnen voorbereiden. 

U wenst uit een conflictsituatie te geraken, maar de andere partij is niet bereid tot een gesprek of overleg? Dan blijft er soms maar één oplossing over: de rechtbank vragen om de andere partij te veroordelen tot het uitvoeren van een betaling of een andere verplichting.

Een procedure voor de rechtbank ziet er meestal als volgt uit: 

  1. Er is een dagvaarding of een verzoekschrift: een document dat kenbaar wordt gemaakt aan de tegenpartij waarin de vorderingen van de verzoekende partij worden uitgelegd.
  2. De zaak zal voor de eerste keer voor de rechter worden gebracht op de inleidingszitting. 

Op de inleidingszitting zijn verschillende opties mogelijk: 

  1. De tegenpartij verschijnt niet. De rechter kan de zaak in beraad nemen en – rekening houdend met de openbare orde – de vorderingen van de vragende partij toekennen.
  2. De tegenpartij verschijnt wel, of in persoon, of met advocaat.
    Er zijn verschillende mogelijkheden als de tegenpartij wel verschijnt:
  • De zaak kan worden uitgesteld op een latere zitting.
  • Er worden conclusietermijnen afgesproken tussen de advocaten. Iedere partij moet dan op een bepaalde datum zijn argumenten schriftelijk bezorgen aan de rechtbank in de vorm van conclusies. Wanneer alle conclusietermijnen doorlopen zijn, wordt de zaak mondeling uitgelegd op een pleitzitting. De rechter neemt de zaak in beraad en de uitgesproken beslissing wordt bezorgd aan de partijen en/of hun advocaten.
  • Na een uitspraak in eerste aanleg, is het in principe mogelijk om hoger beroep aan te tekenen. Een hogere rechtbank zal dan de zaak opnieuw bekijken.